Regulamin psychoterapii w Gabinecie Psychoterapii RAZEM w Peterborough  

 

 1. Do gabinetu zapraszamy osoby, które poszukują pomocy z własnej inicjatywy lub otrzymały zalecenie skorzystania z psychoterapii od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

 2. Spotkania są odpłatne. Opłatę za każdą sesję uiszczana jest pod koniec każdego spotkania. Pojedyncza sesja psychoterapii indywidualnej dorosłych kosztuje 40£ i trwa 50 minut, sesja psychoterapii dzieci kosztuje 45£ i trwa do 50 minut (czas trwania sesji uzależniony jest od wieku i możliwości Pacjenta), psychoterapii par kosztuje 70£ i trwa 90 minut.

3. W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.

4. Za opuszczenie umówionej sesji Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty za sesję (jak wymienione w punkcie 2.), chyba że odwoła ją na 24 godziny przed wyznaczonym terminem (uwzględniane są również wiadomość sms, bądź nagranie na pocztę głosową). Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci w terminie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie.

 5. Standardowo sesje odbywają się jeden raz w tygodniu, chyba, że terapeuta i Pacjent uznają, że potrzebna jest inna częstość.

6. Pomiędzy sesjami można w naglących sprawach dzwonić do terapeuty, w uzgodnionych godzinach. Jeśli łączny czas telefonów, odpowiadania na sms zajmie terapeucie więcej niż 15 minut pomiędzy jedną a drugą sesją, płaci się za to dodatkową proporcjonalną opłatę, na najbliższej sesji.

7. Rozmowa telefoniczna ani email nie zastępuje psychoterapii.

8. Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, choć nie musi skorzystać ze spotkań z terapeutą zastępczym, wskazanym przez terapeutę prowadzącego.

9. W czasie trwania psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.

10. Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie.

11. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. lekarzem rodzinnym, udostępnia tylko niezbędne informacje i za wiedzą i zgodą pacjenta.

12. Szczegółowe zasady poufności i odstępstwa od niej są wyjaśniane Pacjentowi przed uzyskaniem zgody Pacjenta do rozpoczęcia terapii/ cyklu konsultacji.

13. Terapeuta jest zobowiązany do poddawania swojej pracy regularnej superwizji. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Superwizując dba o anonimowość Pacjentów.

14. By terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.